Bel ons: 0345 57 3211
Maak online een afspraak

AVG

Privacyreglement praktijk: uw persoonsgegevens en uw privacy in onze dierenartsenpraktijk

 

Algemeen

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG) is de nieuwe wet ter bescherming van uw privacy en uw persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG.

Dierenartsenpraktijk

In onze dierenartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om uw huisdier medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling.

De plichten van de dierenartsenpraktijk

Dierenartsenpraktijk West-Betuwe is volgens de AGV de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:

 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld
  • voor zorgverlening aan uw (huis)dier
  • voor doelmatig beheer en beleid
  • voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting
 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden
 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Alle medewerkers binnen de Dierenartsenpraktijk West-Betuwe hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.
 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang
 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening. Voor de behandelgegevens van uw dier(en) is deze bewaartermijn in principe 5 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is. Dit is ter beoordeling van de behandelaar van uw dier(en).

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad)
 • Het recht op correctie, aanvulling, of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn
 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van de medische gegevens van uw (huis)dier aan te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (t.a.v. uw (huis) dier) aan uw dossier
 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels het aanvraagformulier dat u kunt downloaden op de website www.dierenartswestbetuwe.nl kenbaar maken aan Dierenartsenpraktijk West-Betuwe. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal 5 jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Dierenartsenpraktijk West-Betuwe is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aangeeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen kunt u dat op het formulier aangeven.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van Dierenartsenpraktijk West-Betuwe hebben de verplichting om vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de medewerker van de praktijk voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Vastgelegde gegevens kunnen, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld een specialist). Daarnaast maakt onze praktijk gebruik van externe dienstverleners. Wanneer u hier informatie over wilt, kunt u een e-mail sturen naar info@dierenartswestbetuwe.nl.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe dierenarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe dierenarts op de hoogte is van de medische geschiedenis van uw (huis)dier. De medische gegevens van uw (huis)dier staan in zijn/haar patiƫntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude dierenarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe dierenarts. De oude dierenarts doet dit zo spoedig mogelijk, in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude dierenarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe dierenarts.

Vraag of klacht

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw persoonsgegevens of het medisch dossier van uw (huis)dier? Dan gaat uw dierenarts hierover graag met u in gesprek.